Việt / 越南

Hỗ trợ kỹ thuật ở Việt Nam / 越南版本技术支持

Link Zalo Group: https://zalo.me/g/tcffwy268

1/ 武猛祥 —— Vũ Mạnh Tường

Tel.: 0084 987640338 (Wechat/Zalo)

QQ: 499825977

Email: manhtuong0209@gmail.com

Link Zalo Group: https://zalo.me/g/tcffwy268

2/ 黄武怀 —— Hoàng Vũ Hoài

Tel.: 0084 090 9622689 (Zalo)

Email: vuhoaiht@gmail.com

 

Phí bản quyền: 500 000 VNĐ/Máy/1 năm
Phí bản quyền: 900 000 VNĐ/Máy/100 năm